Over ons

Over ons bedrijf:

 

Wij zijn een jonge onderneming die tracht kwaliteitsvolle werken aan te bieden aan betaalbare prijzen.

Daarnaast willen we een goede service bieden, zowel voor als na de verkoop.

Algemene elektriciteitswerken Christof Vanstechelman heeft geen 9-5 mentaliteit.

U kan ons 24u per dag contacteren via email, 7 dagen per week, wij doen ons best u zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoofdzetel:

 

ChristofVanstechelman

ossebilkstraat 2
8211 ZEDELGEM

sales@vanstechelman.be

BTWnr: BE 0542 348 279

ONDERNEMINGSNUMMER:0542 348 279

Vestigingsnr: 2223857434

Algemene voorwaarden

 • Algemene verkoopsvoorwaarden
 • 1. De verkoop van onze goederen, met of zonder plaatsing, zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden;
 • 2. Bij aanvaarding van de offerte of de factuur, erkent en aanvaardt de klant volgende voorwaarden.
 • 3. De werken worden pas begonnen na goedkeuring en ondertekening van de offerte door de klant, en de ontvangst van de betaling van de voorschotfactuur.
 • 4. In geval van gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, zal de klant een vergoeding moeten betalen ten belopen van 10% van het geannuleerde bedrag.
 • 5. De verplichtingen van ons bedrijf beperken zich tot wat contractueel bepaald is of tot hetgeen voorzien is in de offerte. Alle bijkomende bestellingen en werken die niet vermeld zijn in de offerte dienen schriftelijk bevestigd te worden door de klant onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding door onze firma.
 • 6. Bij schriftelijke aanvaarding van de wijzigingen in de offerte door onze firma, zal het bedrag van de offerte aangepast worden in overeenstemming met artikel 1793 van het burgerlijk wetboek.
 • 7. Onze firma behoudt zich het recht om onze contracten en offertes aan te passen ten gevolge van wijzigingen in de sociale en/of fiscale wetgeving indien deze wijzigingen plaatsvinden tussen het tijdstip van bestelling en uitvoering van de werken.
 • 8. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden de leveringstermijnen te goeder trouw doch zonder waarborg aangegeven. De leveringstermijnen zullen zo goed mogelijk worden gerespecteerd, doch kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling of tot enige schadevergoeding.
 • 9. Bij levering van de goederen door onze firma of bij afhaling van de goederen door de klant in ons magazijn, gaat het risico over op de koper. Verkochte goederen worden niet teruggenomen of omgeruild. Behalve in geval van garantie van de fabrikant.
 • 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de door onze firma afgebroken materialen de eigendom van onze firma.
 • 11. Klachten zijn slechts geldig indien ze schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of in geval van uitvoering van werken binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur tenzij er een oplevering heeft plaatsgevonden waarin geen gebreken blijken vastgesteld.
 • 12. Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar zonder korting volgens volgende voorwaarden: 40% na ondertekening van de offerte, 30% bij het einde van de werken. Het saldo na oplevering van de werken, plaatsing van de toestellen en keuring door een erkende instantie.
 • 13. Wij behouden ons het recht om alle werkzaamheden op de werf stop te zetten indien er niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
 • 14. Wanneer het bedrag van de factuur, om welke reden dan ook niet betaald is op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een forfaitair bedrag gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro in overeenstemming met artikel 1152 en 1153 van het burgerlijk wetboek. Dit forfaitair bedrag is verschuldigd als aanvulling op nalatigheidsinteresten, incassokosten, protestkosten en alle andere kosten die de schuldenaar verschuldigd is.
 • Het verhoogde bedrag van de factuur zal zonder ingebrekestelling tegen het tarief van 1,5% per maand verhoogd worden. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.
 • 15. Alle geschillen tussen ons bedrijf en de klant betreffende de verkoopsvoorwaarden, haar interpretatie, de uitvoering van de werken of de gevolgen ervan zijn onderhevig aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent afdeling Oostende.
 • 16. Iedere afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk worden vastgelegd.